Điều Kỳ Diệu – Wonder

Đôi lời của Kat: Đây là bài viết đầu tiên nằm trong project “chết từ trong trứng nước” A Unique Taste of Books của mình. Đọc cho vui nè.

[Scroll down for English]

Điều Kỳ Diệu

Thứ bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2014.
Mẹ dẫn tôi đi mua sách tự học IELTS. Những 5 cuốn! Nhưng tôi không ngồi trước cái máy này để viết về cách học IELTS, bạn biết mà. 5 cuốn sách tốn cả mớ tiền, và trong lúc mẹ nói chuyện với cô thu ngân, tôi đi ngó từng cuốn sách ngoại văn. Mẹ chợt quay lui, hỏi tôi: “Con thích cuốn nào, lấy đi!”. Nhưng mà… “Cuốn con thích nằm ở nhà sách đối diện.” Mẹ không nói gì nữa.
Rồi tôi với mẹ ăn cơm ở gần nhà sách luôn. Sau khi ăn xong, mẹ lấy ra 200k, đưa cho tôi và nói: “Mẹ còn chừng này, sách mắc hơn 200k thì bữa khác nhé?” Tôi cảm ơn mẹ, cầm tiền chạy qua nhà sách kia.

Tôi cầm cuốn sách tới hỏi cô nhân viên: “Cuốn này nhiêu tiền dì…”
199k! Thật không tưởng. Điều kỳ diệu cuối cùng cũng đã đến với tôi.

– Đang đọc và hi vọng có thời gian viết review –

* * *

Wonder 

Saturday, 29th November 2014.

My mom and me went to buy IELTS books. 5 books! But I am not sitting in front of this computer to write about how to learn IELTS, you know. 5 books cost a lot of money, and while my mom was talking to the cashier, I was looking at the English books. Mom suddenly turned around, asked me: “Which one do you like? Take it!” However… “The one I like is in the opposite bookstore.” Mom didn’t say anything else.
Then Mom and I also ate lunch near the bookstore. After finishing eating, she took out 200000 VND, gave it to me and said: “Here’s what I’ve got, if the book cost more than 200000 VND, then maybe next time?”. I say thanks, took the money and ran to that bookstore.

I took the book and asked a staff: “How much is it…”
199000 VND! Unbelievable. Wonder finally came to me.

– Reading and hoping to have time for reviewing –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s